Markkinoinnin mallit – 4 vai 7P:tä?

Vuonna 1960 yhdysvaltalainen markkinoinnin professori Jerome E. McCarthy kehitteli mallin, ns. markkinointimixin, markkinoinnin kilpailukeinoista. Tämän 4P-mallin kilpailukeinojen perusosia ovat Product, Price, Place sekä Promotion. Nämä suomennetaan yleensä seuraavasti: Tuote, Hinta, Saatavuus tai Jakelu sekä Markkinointiviestintä.

4P-malli on vielä nykyäänkin monen yrityksen markkinoinnin pohjana, vaikka sitä pidetäänkin operatiivisena näkökulmana enemmän kuin strategiana, ja sen katsotaan sellaisenaan soveltuvan lähinnä fyysisten tuotteiden markkinointiin. Koska palveluja alettiin myydä yhä enenevässä määrin, lisäsivät 1980-luvulla markkinoinnin professorit Mary J.Bitner sekä Harold H.Booms markkinointimixiin vielä kolme P:tä lisää: People, Processes sekä Physical evidence. Nämä suomennetaan yleensä seuraavasti: Asiakkaat ja henkilöstö, Toimintatavat sekä Toimintaympäristö tai Palveluympäristö.

Mitä nuo kaikki P:t sitten oikein tarkoittavat?

Product eli tuote tai palvelu on tärkein osa markkinointimixiä. Nykyaikaisessa suhdemarkkinoinnissa korostetaan asiakasuskollisuuden merkitystä ja se edellyttää tuotteiden kehittämästä asiakkaan toiveista käsin. Tämä tulisi ottaa huomioon tuotteen muotoilusta lähtien sen pakkaamiseen saakka.

Design team and design manager having a meeting

Price eli hinta, sen pitäisi vastata tuotteen tai palvelun laatua tai laatumielikuvaa sekä olla sopusoinnussa muiden kilpailukeinojen kanssa. Siihen vaikuttavat myös mm. tuotantokustannukset sekä logistiikkakustannukset. Tärkeää on myös miettiä, mitä kohderyhmän asiakas on valmis maksamaan tuotteesta.

Place eli saatavuus tai jakelu määräytyy kohderyhmän mukaisesti, sillä sen tarkoituksena on saada aikaan tilaisuus ostamiseen. Asiakkaan ja tuotteen tai palvelun täytyy siis kohdata. Saatavuudella voidaan luoda myös tuotteen tai palvelun imagoa. Luksustuotteiden saatavuus on yleensä paljon rajoitetumpaa kuin muiden tuotteiden.

Promotion eli markkinointiviestintä tarkoittaa yrityksen ulospäin tapahtuvaa viestintää. Sen pitäisi olla linjassa kolmen edellisen P:n kanssa ja tukea niiden muodostamaa mielikuvaa tuotteesta. Se ei ole pelkkää mainostamista, vaan siihen kuuluvat myös suhdetoiminta, tiedottaminen sekä myynninedistäminen.

People eli asiakkaat ja henkilöstö tarkoittaa kaikkia niitä ihmisiä, jotka osallistuvat tuotteen myyntiin tai palveluiden kuluttamiseen suorasti tai epäsuorasti. Tämä tarkoittaa asiakkaiden lisäksi yrityksen koko henkilöstöä, olivat he sitten suoraan tekemisissä asiakkaiden kanssa tai eivät. Erinomainen palvelukulttuuri tuo yritykselle lisää asiakkaita.

Processes eli toimintatavat ovat tapoja, joilla yritys toimii asiakkaidensa sekä sidosryhmiensä kanssa, kuin myös yrityksen sisäisiä tapoja toimia. Tämä pitää sisällään kaiken laskujen perinnästä yrityksen olemassaolon tarkoitukseen.

Physical evidence eli toimintaympäristö kattaa fyysisen palveluympäristön toimivuuden, konkreettiset tavarat, jotka auttavat toteuttamaan ja viestittämään palvelua, kuin myös ei-materiaaliset aspektit, kuten esimerkiksi asiakkaiden kokemukset.

Leave a Reply